Virve-Anneli Vihman, Marie Curie teadur

(Eesti /English)

Dr Virve-Anneli VihmanOlen Euroopa Komisjoni poolt rahastatud Marie Curie teadur (2014-2016) Manchesteri Üikooli „Child Study Centre“ (Laste Uuringu Keskuse) juures, kus teen koostööd professor Elena Lieveniga ning ühtlasi eesti keele vanemteadur Tartu Ülikoolis. Mu käesoleva uuringu keskmes on küsimus, kuidas lapsed õpivad kõnelema ning kasutama erinevaid maailma keeli, rakendades üldiseid kognitiivseid oskusi ja õppimisprotsesse.

Praegune kaheaastane projekt varajase grammatika omandamisest („Early Acquisition of Argument Structure“) keskendub lihtlausete omandamisele eesti keeles. Eesti keel kasutab käändeid, et markeerida aluse, sihitise ja tegusõna vahelisi suhteid, ning on vabama sõnajärjega kui keeled, mille omandamist on rohkem uuritud, nagu inglise ja saksa keel. Projekti käigus analüüsin eestikeelsete laste vestlusi oma vanemate ja teiste hoidjatega ning viin läbi katseid, et uurida, kuidas lapsed õpivad kasutama eesti keele käändesüsteemi, sihitise käändeid (eesti keeles võib sihitis olla omastavas, osastavas või nimetavas käändes) ning infostruktuuri (kuidas markeeritakse,  milline info jutus on juba teada ja milline on uus).

Katsete läbiviimiseks töötan koos assistentidega Tartus alates 2015. a. augustist, et uurida ülalolevaid küsimusi. Kui  olete huvitatud katsetest või mu uuringu tulemustest üldisemalt, palun võtke ühendust aadressil: [email protected]

 

EU Flag
This research has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme, Marie Curie IEF grant no 623742 .